پیچ آهنی

معرفی انواع پیچ ها از نظر کاربرد

پیچ ها با توجه به شکل پروفیل دنده ها که در دو سیستم متریک و اینچی ساخته می شوند، از نظر کاربرد به دو دسته عمده تقسیم می شوند:

پیچ های اتصالی :

پیچ هایی هستند که برای اتصال، یا بسته شدن بین دو یا چند قطعه نسبت به هم به کار می روند. زاویه بین دو دندانه این گونه از پیچ ها در سیستم متریک برابر با ۶۰ درجه و در سیستم اینچی برابر با ۵۵ درجه ساخته می شوند.

پیچ های انتقال حرکت :

زاویه بین دندانه های این گونه از پیچ ها ۳۰ درجه بوده و شکل پروفیل دنده ها به گونه ای است که برای انتقال حرکت مورد استفاده قرار می گیرند.

تقسیم بندی پیچ ها :

پیچ ها از نظر گام، تعداد راه، جهت گردش و سطح پیچ شامل دسته بندی های مختلفی می باشند.

گام پیچ :

پیچ ها از نظر گام به انواع مختلفی دسته بندی می شوند. مانند گام در پیچ های دنده متریک(میلی متری) یا گام در پیچ های دنده اینچی و مدولی.

گام در پیچ های دنده معمولی (میلی متری):

فاصله بین دو برآمدگی متوالی را گام پیچ گویند.

گام در پیچ های اینچی :

تعداد دنده در اینچ را گام گویند.

گام در پیچ های دنده مدولی:

پیچ های مدولی یعنی پیچی که گام آن مضربی از عدد π است، مانند پیچ های حلزونی.

گام پیچ های دنده متریک در چهار ردیف ظریف (f) ، متوسط یا معمولی (g) و خیلی درشت (sg) ساخته می شوند.

برای هر یک از پیچ های دنده ظریف، متوسط، درشت و خیلی درشت، جدول های استانداردی موجود است.

خرید پیچ متری

دسته بندی سرپیچ ها

پیچ ها از نظر شکل سر و همچنین قسمت آچارخور به چند دسته تقسیم می شوند که در زیر به تعدادی از آن ها اشاره می شود.

پیچ های مغزی :

پیچ های مغزی به پیچ هایی گفته می شود که در تمام طول میله پیچ، دنده شده باشد. برای بستن یا باز کردن این نوع پیچ ها باید قسمتی از سر پیچ به صورت آلن یا شیاردار ساخته شوند.
۱. پیچ مغزی با انتهای مخروطی پیچ گوشتی خور طبق استاندارد : DIN-ISO 27434

۲. پیچ مغزی زبانه دار پیچ گوشتی خور طبق استاندارد : DIN-ISO27435

۳. پیچ مغزی پیچ گوشتی خور با انتهای تخت پخ دار طبق استاندارد : DIN-ISO27436

پیچ آهنی
پیچ آهنی

 

پیچ های سراستوانه ای :

  1.  پیچ های سراستوانه ای شیار دار دوسو : DIN-ISO 1207
  2.  پیچ های سراستوانه ای تخت شیار دار دوسو : DIN-ISO1580
  3.  پیچ های سراستوانه ای شش گوش داخلی (آلن) : DIN-ISO7978

تولیدکننده پیچ متری

پیچ های سرشش گوش :

رایج ترین پیچ ها، پیچ های سر شش گوش هستند.در زیر به چند نوع از پیچ های سر شش گوش اشاره می شود.
۱. پیچ سر شش گوش نیم دنده طبق استاندارد : DIN-ISO 4017
۲. پیچ سرشش گوش تمام دنده طبق استاندارد : DIN-ISO4014
۳. پیچ سر استوانه ای آلنی (شش گوش داخلی) طبق استاندارد :DIN-ISO4762

پیچ متری گالوانیزه

پیچ های سرچهار گوش :

  1.  پیچ های سرچهارگوش نیم رزوه واشر سر خود طبق استاندارد : DIN478
  2.  پیچ های سرچهارگوش با زبانه کوتاه طبق استاندارد : DIN479
  3.  پیچ های سرچهارگوش واشر سر خود زبانه دار طبق استاندارد : DIN480

 

پیچ های سرعدسی و سرخزینه ای :

  1. پیچ های سرخزینه شیار دار دوسو طبق استاندارد : DIN-ISO 2009
  2. پیچ های سرعدسی با آچار خور صلیبی طبق استاندارد : DINEN ISO 7047
  3. پیچ های سرخزینه با آچار خور صلیبی طبق استاندارد : DIN-ISO 7046
  4. پیچ های سرعدسی شیار دار دوسو طبق استاندارد : DIN-ISO 2010